Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że:

1)       Administratorem przekazanych danych jest Dyrektor SP21 z OI  z siedzibą w Katowicach, przy ul. Mieczyków 1a,   e-mail: sekretariat@sp21.katowice.pl

2)       Dyrektor SP 21 z OI w Katowicach wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

3)       Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ( art.6 ust 1 lit c RODO ) wynikającego z następujących przepisów:

§  ustawy z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,

§  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat (licząc od następnego roku po złożeniu wniosku).

4)       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat (licząc od następnego roku po złożeniu wniosku)

6)       Posiada Pani/Pan prawo do:

–  dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub uzupełnienia,

–  ograniczenia przetwarzania danych,

–  wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7)       Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do realizacji złożonego wniosku wynika z ustawy z  dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego i jest obligatoryjne. W przypadku postępowania zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej zostanie Pani/Pan poinformowany o konieczności uzupełnienia danych.

8)       Pani/Pana dane nie będą przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Wytworzenie informacji 1.07.2019: B.Lubina
Udostępnienie informacji 1.07.2019: E.Szromek

Aktualizacja informacji 7.09.2023: E.Szromek