Przedmiot działania i kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.
Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Katowice oraz subwencja oświatowa.
Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

CHARAKTER SZKOŁY:  publiczna
TYP SZKOŁY: podstawowa
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: Urząd Miasta Katowice
ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ: Kuratorium Oświaty w Katowicach
DYREKTOR: mgr Beata Lubina

WICEDYREKTOR: mgr Bożena Sokołowska
WICEDYREKTOR: mgr inż Sabina Wójcik

PEDAGOG SZKOLNY: mgr Maria Idzik

SEKRETARIAT: Jolanta Jaroń

Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący i nadzorujący.
Szkoła realizuje określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawę programową.

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji 28.06.2019: E.Szromek