Kontrole

11.01.2013 r. – Prezydent Miasta Katowice – kontrola w związku z oceną pracy Dyrektora

22.02.2013 r. – Wydział Edukacji – formy wypoczynku zimowego uczniów

29.082013 r. – PSSE Katowice – ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2013/2014

20.11.2013 r. – PSSE Katowice – kontrola gabinetu pielęgniarki szkolnej

2.12.2013 r. – Śląski Kurator Oświaty – kontrola planowana dotycząca wyboru podręczników przez nauczycieli i realizacji zajęć wychowania fizycznego

4.03.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów w tym sześciolatków

10.06.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – kontrola doraźna z organizacji i realizacji zajęć rewalidacyjnych, indywidualnego nauczania oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

17.09.2014 r. – PSSE Katowice – ocena stanu sanitarnego szkoły

29.09.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – prawidłowość organizacji nauki języków mniejszości narodowej

20.11.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – realizacja zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej w dniu 29.09.2014r. w zakresie prawidłowej organizacji nauki języków mniejszości narodowej

28.11.2014 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – podpisanie protokołu

19.03.2015 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – organizacja nauki języka mniejszości narodowej zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu wykonania przez szkoły zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowej

27.03.2015 – Kuratorium Oświaty Katowice – przekazanie protokołu

23.04.2015 r. – Kuratorium Oświaty Katowice – prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami

27.07.2015 r. – PSSE w Katowicach – kontrola sprawdzająca decyzję PPIS z dnia 7.01.2013r.

10.09.2015 r. – PSSE w Katowicach – ocena stanu sanitarnego

25.09.2015 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – rekontrola zaleceń dotycząca organizacji nauki języka mniejszości narodowej

16.05.2016 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja indywidualnego nauczania w związku ze skargą oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

10.08.2016 r. – Prezydent Miasta Katowice – dyscyplina pracy pracowników administracji i obsługi

24.10.2016 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena stanu sanitarnego szkoły

25.10.2016 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena stanu sanitarnego pomieszczeń kuchennych

30.03.2017 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – prawidłowość organizacji funkcjonowania biblioteki szkolnej

29.05.2017 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena realizacji programu „Trzymaj formę”

22.09.2017 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena realizacji decyzji PPIS w Katowicach z dnia 7.01.2013 r., ocena realizacji powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Katowice

24.11.2017 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – kontrola w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń kuchennych

13.02.2018 r. – Urząd Miasta Katowice – audyt dotyczący wydawania orzeczeń o kształceniu specjalnym (wpływ do jednostki)

30.04.2018 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przestrzeganie praw dziecka

8.05.2018 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego

22.10.2018 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – badanie kompetencji kluczowych

19.03.2019 r. – Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – ocena stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny stanu sanitarnego

18.04.2019 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja kształcenia specjalnego

24.05.2019 r. – PPIS w Katowicach – ocena obciążenia uczniów ciężarem tornistrów

6.09.2019 r. – ZUS Chorzów

10.09.2019 r. – 15.10.2019 r. – UM Katowice, Wydział Audytu i Kontroli – realizacja planu dochodów i wydatków, sprawy organizacyjno-kadrowe

20.092019 r – Kuratorium Oświaty w Katowicach – organizacja nauczania języka mniejszości narodowej oraz nauki własnej historii i kultury

21.10.2019 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – Kontrola realizacji zaleceń wydanych w ramach poprzedniej kontroli

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 13.10.2015 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 1.07.2019 r: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 7.11.2019 r: E.Szromek