Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

Szkoła prowadzi:

– księgę ewidencji dzieci
– księgę uczniów
– ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE
– rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych
– rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
– rejestr wydanych kart rowerowych
– rejestr pracowników
– ewidencję akt osobowych pracowników
– rejestr akt i zaświadczeń- awans zawodowy nauczycieli
– ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji
księgę inwentarzową
– ewidencje: środków czystości, środków nietrwałych rzemieślnika, przejazdów służbowych, opłat pocztowych
– ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji
– księgę druków ścisłego zarachowania
– rejestr zamówień publicznych
– rejestr zarządzeń wewnętrznych
– rejestr upoważnień
– rejestr skarg i wniosków
– rejestr korespondencji
– archiwum szkolne
Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

Wytworzenie informacji 15.09.2014: J.Jaroń
Udostępnienie informacji 15.09.2014: E.Szromek