Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej BIP: ……………
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-09
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • sekretariat@sp21.katowice.pl
 • 32 2029719

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:

 1. zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, a jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej – w formie alternatywnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe w sposób wskazany przez wnioskodawcę, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu (odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Do  skarg  rozpatrywanych  w postępowaniach  w sprawie  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl  .

Dostępność architektoniczna

Adres:
ul. Mieczyków 1a

40-748 Katowice

 1. Dostępność wejścia do budynku: Jest
 2. Dostosowanie korytarzy: Brak
 3. Dostosowanie schodów: Brak
 4. Dostosowanie wind: Jest
 5. Dostosowanie pochylni: Jest
 6. Dostępność platform: Brak
 7. Schodołaz: Brak
 8. Dostępność informacji głosowych: Brak
 9. Parking – brak. Brak wydzielenia miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się poza terenem szkolnym.

10. Prawo wstępu z psem asystującym: Możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu ze względu na przebywające na terenie placówki dzieci

11. Dostępność tłumacza języka migowego: Brak

12. Szkoła posiada pętlę indukcyjną

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Staramy się wypracowywać rozwiązania takie, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C – Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wytworzenie informacji 9.10.2020: B.Lubina
Udostępnienie informacji 9.10.2020: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 11.02.2022: E.Szromek

Aktualizacja informacji: 7.09.2023: E.Szromek